Strikethrough text fix

Simon Merrett wrote 06/05/2017 at 22:22 1 point