Close

Code upgrade_1.1

A project log for Bracelet for the blind

The solution is leveraging from the available stuff, affordable.

TiendoTiendo 09/03/2017 at 08:470 Comments
//bracelet_for_the_blind_Upgrade_1.1
//tác giả(Author): Đỗ Xuân Tiến - Gmail: doxuantiendx07@gmail.com
#include <EEPROM.h>
const int trig = A1;   //chân trig của HC-SR04
const int echo = A0;   //chân echo của HC-SR04
byte ngon_tay_cai_6 = 6;   //ngón tay cái - thumb
//byte middle_finger = 5; //ngón tay giữa
byte ngon_tay_ut_3 = 3;   //ngón tay út - little finger
byte mosfet_9 = 9;   //mosfet
byte coi_chip_5 = 5; //buzzer
byte led_4 = 4;    //led
byte chan_sac_8 = 8; //chân bật tắt dòng sạc - D8 to on/off charger
byte button_10 = 10;  //button nguồn: chức năng bat/tat/rung/loa - button: on/off/vibrator/buzzer
byte button_cong_12 = 12; //button " + "
byte button_tru_11 = 11; //button " - "
byte do_volt_pin_A3 = A3; //đo volt pin - A3 to measure the battery voltage
byte volt_cam_sac_A2 = A2; //nhận biết khi cắm điện sạc - A2 to identify the battery charger
 
byte rung_cai = 0; 
byte rung_ut = 0;
byte rung_cai_1 = 0;  
byte rung_cai_2 = 0;
byte rung_ut_1 = 0;   
byte rung_ut_2 = 0;
byte che_do_rung = 0; 
byte khong_lap = 0;  
byte sau_tha_nut = 0;
byte khong_lap_12 = 0;  
byte sau_tha_nut_12 = 0;  
byte khong_lap_11 = 0;  
byte sau_tha_nut_11 = 0; 
byte khoa_bao_dong = 0;  
byte loa1 = 0; 
byte loa2 = 0; 
byte den1 = 0; 
byte den2 = 0;
byte sac_1 = 0; 
byte sac_2 = 0;  
byte tat = 0; //biến giúp khi rút sạc thì tắt - Turn off the power when not charging
byte EP_1lan1 = 0;  
byte EP_1lan2 = 0;  
byte EP_1lan3 = 0; 
byte EP_1lan4 = 0;  
byte EP_1lan5 = 0;
byte hieu_so_bd = 0;  
int dovolt_out = 0;
int dovolt_pin = 0; 
float volt_pin = 0;
unsigned long pe_rung = 0;
unsigned long pe_rung_cai_1 = 0;  
unsigned long pe_rung_cai_2 = 0; 
unsigned long pe_rung_ut_1 = 0;  
unsigned long pe_rung_ut_2 = 0;
unsigned long pe_loa1 = 0;  
unsigned long pe_loa2 = 0; 
unsigned long pe_nhanli = 0;
unsigned long pe_nhanli_12 = 0;  
unsigned long pe_nhanli_11 = 0;
unsigned long pe11 = 0;  
unsigned long pe12 = 0;
unsigned long pe11_sac = 0; 
unsigned long pe12_sac = 0;
unsigned long pe_volt_battery = 0;     
unsigned long thoi_gian = 0; // biến đo thời gian - Time variable
unsigned long khoang_cach = 0; // biến lưu khoảng cách - Distance variable
unsigned long khoang_cach_bao_dong = 0; 
unsigned long tong_khoang_cach = 0; 
unsigned long so_lan_do = 0;
unsigned long hieu_so = 0;
unsigned long pe_hieu_so = 0;
  
int GT_button = 0;
int GT_button_000 = 0;
int GT_button_cong_12_000 = 0; 
int GT_button_tru_11_000 = 0;  
int time_x = 0;
int GT_button_cong_12 = 0; //+
int GT_button_tru_11 = 0;  //-  
int do_rung = 0; //độ rung mạnh 
int do_am = 0; //độ to của âm 
void tien_sacpin (unsigned long giay)
{ 
 unsigned long peham_sac = millis(); 
 while((millis() - peham_sac <= giay) && (dovolt_out >= 650) && (khoa_bao_dong == 0)){
    //đo volt ngoài 
    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);
    //Serial.println(dovolt_out);                     
    //nháy đèn
    if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 150)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0;}  
    if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 150)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; } 
    //sạc 1000ms nghỉ 100ms(or 1000ms/500ms), giảm nhiệt độ(or 1000ms/500ms)
    if((sac_1 == 0) && (millis() - pe12_sac >= 100)){pe11_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); sac_1 = 1; sac_2 = 0;}  
    if((sac_2 == 0) && (millis() - pe11_sac >= 1000)){pe12_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,LOW); sac_2 = 1; sac_1 = 0; } 
    
    //2 button + -
    GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
    GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
    //nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động
    if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
     { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
     pe_nhanli_12 = millis();       
     }
    if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
     { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
     pe_nhanli_11 = millis();       
     }
     //thoát khỏi vòng while khi ấn 2 nút + - , sau đó vào ngay chế độ báo động
     if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)){khoa_bao_dong = 1; tat = 0;}   
      
 }
}
void tien_sacpin_nghi (unsigned long giay)
{ 
 unsigned long peham_sac = millis(); 
 while((millis() - peham_sac <= giay) && (dovolt_out >= 650) && (khoa_bao_dong == 0)){
    //đo volt ngoài 
    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);                     
    //nháy đèn
    if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 100)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; }  
    if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 3000)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; } 
    
    //2 button + -
    GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
    GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
    //nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động
    if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
     { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
     pe_nhanli_12 = millis();       
     }
    if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
     { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
     pe_nhanli_11 = millis();       
     }
     //thoát khỏi vòng while khi ấn 2 nút + - , sau đó vào ngay chế độ báo động
     if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)){khoa_bao_dong = 1; tat = 0;}   
    
 }
} 
void setup()
{
  pinMode(mosfet_9,OUTPUT);
  digitalWrite(mosfet_9,HIGH);
  
  Serial.begin(9600);   // giao tiếp Serial với baudrate 9600
  pinMode(trig,OUTPUT);  // chân trig sẽ phát tín hiệu
  pinMode(coi_chip_5,OUTPUT);
  pinMode(ngon_tay_cai_6,OUTPUT);
  pinMode(ngon_tay_ut_3,OUTPUT);
  pinMode(chan_sac_8,OUTPUT);
  pinMode(led_4,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);  // chân echo sẽ nhận tín hiệu
  pinMode(button_10,INPUT);
  pinMode(button_tru_11,INPUT);
  pinMode(button_cong_12,INPUT);
  pinMode(volt_cam_sac_A2,INPUT);  
  pinMode(do_volt_pin_A3,INPUT);
  
  delay(6000);
   
  che_do_rung = EEPROM.read(6);
  delay(100);
  if((che_do_rung != 1) && (che_do_rung != 0)){delay(1000); EEPROM.write(6, 0); delay(1000); che_do_rung = EEPROM.read(6);}   //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
  
  EP_1lan1 = EEPROM.read(31);  
  EP_1lan2 = EEPROM.read(32);
  EP_1lan3 = EEPROM.read(33);
  EP_1lan4 = EEPROM.read(34);
  EP_1lan5 = EEPROM.read(35);
  delay(100);
  if((EP_1lan1 != 111) or (EP_1lan2 != 112) or (EP_1lan3 != 113) or (EP_1lan4 != 114) or (EP_1lan5 != 115)){           //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
   delay(50); EEPROM.write(12, 0); delay(50); EEPROM.write(12, 150); 
   delay(50); EEPROM.write(18, 0); delay(50); EEPROM.write(18, 155); 
   delay(50); EEPROM.write(31, 0); delay(20); EEPROM.write(32, 0); delay(20); EEPROM.write(33, 0); delay(20); EEPROM.write(34, 0); delay(20); EEPROM.write(35, 0); 
   delay(50); EEPROM.write(31, 111); delay(20); EEPROM.write(32, 112); delay(20); EEPROM.write(33, 113); delay(20); EEPROM.write(34, 114); delay(20); EEPROM.write(35, 115); 
   delay(50);
   }
   
  do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
  do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
}
 
void loop()
{ 
 //Measure battery voltage every minute, If the battery voltage is less than 3.6v then power off
 //đo điện áp pin mỗi phút, nếu áp nhỏ hơn 3.47v(tức 3.6v) thì tắt thiết bị, để bảo vệ pin và đảm bảo cho thiết bị hoạt động chính xác
 if(millis() - pe_volt_battery >= 60000){
                  pe_volt_battery = millis();
                  digitalWrite(led_4,LOW);
                  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); 
                  analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
                  delay(30); 
                  analogWrite(coi_chip_5,0);
                  delay(200);
                  
                  dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);
                  volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0;
                  Serial.println(volt_pin);
                  if(volt_pin <= 3.45){digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}                                  
    }
 
//đo analog_volt ngoài - Check whether the charger is charging or not 
 dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);                     
 
 //Serial.println(dovolt_out);
 //Serial.println(volt_pin);
 
//chế độ sạc pin - Battery charging mode
 if(dovolt_out >= 650){tat = 1; //biến giúp khi rút sạc thì tắt - "tat = 1: Turn off the power when not charging"            
            digitalWrite(coi_chip_5,LOW);
            analogWrite(ngon_tay_cai_6,0);
            analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);            
            while(tat == 1){                    
                    digitalWrite(led_4,LOW);  
                    digitalWrite(chan_sac_8,LOW);  
                    delay(1000);
 
                    //đo volt ngoài - Check whether the charger is charging or not 
                    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2); 
                    Serial.println(dovolt_out);                     
                    if(dovolt_out < 650){digitalWrite(mosfet_9,LOW);delay(5000);}
                     else{digitalWrite(mosfet_9,HIGH);}
                    //đo volt pin - Measure the battery voltage 
  
                    dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);                     
                    volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0; 
                    Serial.println("pin_1");
                    Serial.println(volt_pin);
                    Serial.println("pin_2");
                    if(volt_pin <= 4.07){ digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); delay(2000); tien_sacpin(58000); } //trừ đi áp hao hụt 0.13v do mosfet
                     else{tien_sacpin_nghi(300000);}
                   
                    }
             }
  if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 500)){ digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; pe11 = millis(); }  
  if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 500)){ digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; pe12 = millis(); }
//chế độ không sạc pin - No battery charging mode 
if((dovolt_out < 650) or (khoa_bao_dong == 1)){
                        
 GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
 GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
//nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động - alarm mode, while hold down two buttons " + - "
 if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
   { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
    pe_nhanli_12 = millis();       
   }
 if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
   { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
    pe_nhanli_11 = millis();       
   }
//chế độ báo động có sạc pin và đo pin, có khóa(biến) bật báo động khi ở chế độ sạc    
 if ((khoa_bao_dong == 1) or ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)))
  {
  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); 
  analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
  digitalWrite(led_4,HIGH);
  for(int i = 0; i < 3; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(1500); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);} delay(30000); 
   unsigned long so_giay = millis();
   while(millis() - so_giay <= 10000){ //đo khoảng cách trong 10s
       /* Phát xung từ chân trig */
       delay(50); //delay tránh nhiễu sóng siêu âm
       digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
       delayMicroseconds(2);
       digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
       delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
       digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
       /* Tính toán thời gian */ // - Calculate time 
       thoi_gian = pulseIn(echo,HIGH);
       
       // Tính khoảng cách đến vật. - Calculate the distance to the object  
       khoang_cach = thoi_gian/2/29.412;
       tong_khoang_cach = tong_khoang_cach + khoang_cach;
       so_lan_do = so_lan_do + 1;
                  }
       khoang_cach = tong_khoang_cach / so_lan_do;             
     
     while(tat == 0){
       dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);
     
       if(millis() - pe_volt_battery >= 60000){
                  pe_volt_battery = millis();
                  digitalWrite(led_4,LOW);
                  digitalWrite(chan_sac_8,LOW);
                  delay(200);
                  
                  dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);
                  volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0;
                  Serial.println(volt_pin);
                  if((volt_pin <= 3.45) && (dovolt_out < 650)){digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}                                  
                           }
       if((dovolt_out >= 650) && (volt_pin <= 4.07)){digitalWrite(chan_sac_8,HIGH);}
       else{digitalWrite(chan_sac_8,LOW);}
       //nháy đèn
       if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 1500)){ digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; pe11 = millis(); }  
       if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 1500)){ digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; pe12 = millis(); }
       /* Phát xung từ chân trig */
       delay(50); //delay tránh nhiễu sóng siêu âm
       digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
       delayMicroseconds(2);
       digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
       delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
       digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
       /* Tính toán thời gian */ // - Calculate time
       thoi_gian = pulseIn(echo,HIGH);
       
       // Tính khoảng cách báo động, nếu chênh lệch 50cm thì báo động - Calculate the distance to the object, 50cm difference is alarm  
       khoang_cach_bao_dong = thoi_gian/2/29.412;
       if(khoang_cach_bao_dong >= khoang_cach){hieu_so = khoang_cach_bao_dong - khoang_cach; }
       if(khoang_cach_bao_dong < khoang_cach) {hieu_so = khoang_cach - khoang_cach_bao_dong; }
       //Serial.println(hieu_so);
      
       //báo động nếu hiệu khoảng cách >= 50cm, 5 lần trong 5s(xử lý nhiễu) - 50cm difference is alarm
       if(hieu_so >= 50){ hieu_so_bd = hieu_so_bd + 1; pe_hieu_so = millis(); }  
       if( millis() - pe_hieu_so >= 5000){ hieu_so_bd = 0; }
       if(hieu_so_bd >= 5){ unsigned long so_giay_baodong = millis();
                while(millis() - so_giay_baodong <= 60000){
                    if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 150)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_5,HIGH); digitalWrite(led_4,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0; }  
                    if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 150)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_5,LOW); digitalWrite(led_4,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; } 
                                      } 
                                       digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000); //tắt - off 
                                        } 
       }
  }
 
 //nhấn nốt " + " để tăng rung hoặc tăng âm thanh - Press " + " to increase motor power or sound strength 
 if((GT_button_cong_12 == 1) && (khong_lap_12 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_12 = 1; sau_tha_nut_12 = 1; 
                            if((do_rung <= 240) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung + 10);}
                            if((do_am <= 245) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am + 10);} 
                            
                            delay(5);
                            do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
                            do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
                            //Serial.println(do_am);
                            }
 if((GT_button_cong_12 == 0) && (sau_tha_nut_12 == 1)){khong_lap_12 = 0; sau_tha_nut_12 = 0;}
 //nhấn nốt " - " để giảm rung hoặc giảm âm thanh - Press " - " to decrease motor power or sound strength
 if((GT_button_tru_11 == 1) && (khong_lap_11 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_11 = 1; sau_tha_nut_11 = 1; 
                            if((do_rung >= 70) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung - 10);}
                            if((do_am >= 15) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am - 10);} 
                            
                            delay(5);
                            do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
                            do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
                            }
 if((GT_button_tru_11 == 0) && (sau_tha_nut_11 == 1)){khong_lap_11 = 0; sau_tha_nut_11 = 0;}
 //nhấn lỳ 3s để tắt nguồn - Hold down for 3 seconds to turn off  
   GT_button = digitalRead(button_10);   
 if (GT_button != GT_button_000) 
   { GT_button_000 = GT_button;               
    pe_nhanli = millis();       
   }
 if ((GT_button == 1) && (millis() - pe_nhanli > 3000)){analogWrite(coi_chip_5,do_am); digitalWrite(led_4,HIGH); 
                             analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); analogWrite(ngon_tay_ut_3,do_rung); delay(500); analogWrite(coi_chip_5,0);
                             delay(5000); digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}
 //nhấn nhanh để chuyển đỗi gữa loa và rung, Đọc trạng thái button để bật loa hoặc bật rung - Quick click to switch speakers and vibrate
 GT_button = digitalRead(button_10);  
  
 if((GT_button == 1) && (khong_lap == 0)){ khong_lap = 1; sau_tha_nut = 1; } 
 
 if((GT_button == 0) && (sau_tha_nut == 1)){sau_tha_nut = 0; khong_lap = 0; che_do_rung = EEPROM.read(6);delay(10);
                      if(che_do_rung == 1){delay(50); EEPROM.write(6, 0); delay(50);}
                       else{delay(50); EEPROM.write(6, 1); delay(50); }
                       che_do_rung = EEPROM.read(6); }
  /* Phát xung từ chân trig */
  delay(50); //delay tránh nhiễu sóng siêu âm
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
  /* Tính toán thời gian */ // - Calculate time 
  thoi_gian = pulseIn(echo,HIGH);
  // Tính khoảng cách đến vật. - Calculate the distance to the object
  khoang_cach = int(thoi_gian/2/29.412);
  
  //Serial.print(khoang_cach);
  //Serial.println("cm");
  if(khoang_cach <= 130)             {rung_cai = 1; rung_ut = 0; pe_rung = millis();}
  if((khoang_cach > 130) && (khoang_cach <= 280)){rung_cai = 0; rung_ut = 1; pe_rung = millis();}
   else{if(millis() - pe_rung >= 1000){rung_cai = 0; rung_ut = 0;}}
//chế độ rung ngón tay - finger vibration mode
if(che_do_rung == 0){
  if(millis() - pe_loa1 >= 50){analogWrite(coi_chip_5,0);}
   
  // rung nhẹ ngón tay cái - Motor vibration on the thumb
  if(rung_cai == 1){if((rung_cai_1 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_2 >= 100)){pe_rung_cai_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); rung_cai_1 = 1; rung_cai_2 = 0;}  //rung có nhịp
           if((rung_cai_2 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_1 >= 300)){pe_rung_cai_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); rung_cai_2 = 1; rung_cai_1 = 0; }
   }
   else{analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); } 
  
  // rung nhẹ ngón tay út - Vibration motor on the little finger 
  if(rung_ut == 1){if((rung_ut_1 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_2 >= 100)){pe_rung_ut_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,do_rung); rung_ut_1 = 1; rung_ut_2 = 0; }  //rung có nhịp - Vibration motor feel comfortable
           if((rung_ut_2 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_1 >= 300)){pe_rung_ut_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); rung_ut_2 = 1; rung_ut_1 = 0; }
   }
   else{analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); }
  }
//chế độ phát loa, nháy loa nhanh dần khi khoảng cách giảm dần - Sound mode
 else{
  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0);
  analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
  if(khoang_cach <= 300){ time_x = (2 * khoang_cach) + (khoang_cach / 2);
              if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= time_x)){pe_loa1 = millis();analogWrite(coi_chip_5,do_am); loa1 = 1; loa2 = 0; }  
              if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 50))  {pe_loa2 = millis();analogWrite(coi_chip_5,0); loa2 = 1; loa1 = 0; }
   }
   else{if(millis() - pe_loa1 >= 30){analogWrite(coi_chip_5,0);}}
  //nháy loa nhanh khi khoảng cách đến vật khoảng 1m
  //if(rung_cai == 1){ if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 60)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}  
  //          if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 60)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
  //nháy loa chậm khi khoảng cách đến vật từ 1m đến 2.8m
  //if(rung_ut == 1) { if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 500)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}  
  //          if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 80)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
  //
  //if((rung_cai == 0) && (rung_ut == 0)){if(millis() - pe_loa1 >= 60){digitalWrite(coi_chip_10,LOW);}}
    
  }                  
 }
 
}

Discussions