Close

Code upgrade_1.2

A project log for Bracelet for the blind

The solution is leveraging from the available stuff, affordable.

TiendoTiendo 10/15/2017 at 14:550 Comments
//bracelet_for_the_blind_Upgrade_1.2
//tác giả(Author): Đỗ Xuân Tiến - Gmail: doxuantiendx07@gmail.com
#include <EEPROM.h>
const int trig = A1;   //chân trig của HC-SR04
const int echo = A0;   //chân echo của HC-SR04
byte ngon_tay_cai_6 = 6;   //ngón tay - finger
//byte middle_finger = 5; //ngón tay giữa
//byte ngon_tay_ut_3 = 3;   //ngón tay út - little finger
byte mosfet_9 = 9;   //mosfet
byte coi_chip_5 = 5; //buzzer
byte led_4 = 4;    //led
byte chan_sac_8 = 8; //chân bật tắt dòng sạc - D8 to on/off charger
byte button_10 = 10;  //button nguồn: chức năng bat/tat/rung/loa - button: on/off/vibrator/buzzer
byte button_cong_12 = 12; //button " + "
byte button_tru_11 = 11; //button " - "
byte do_volt_pin_A3 = A3; //đo volt pin - A3 to measure the battery voltage
byte volt_cam_sac_A2 = A2; //nhận biết khi cắm điện sạc - A2 to identify the battery charger
 
byte rung_cai = 0; 
byte rung_ut = 0;
byte rung_cai_1 = 0;  
byte rung_cai_2 = 0;
byte rung_ut_1 = 0;   
byte rung_ut_2 = 0;
byte che_do_rung = 0; 
byte khong_lap = 0;  
byte sau_tha_nut = 0;
byte khong_lap_12 = 0;  
byte sau_tha_nut_12 = 0;  
byte khong_lap_11 = 0;  
byte sau_tha_nut_11 = 0; 
//byte khoa_bao_dong = 0;  
byte loa1 = 0; 
byte loa2 = 0; 
byte den1 = 0; 
byte den2 = 0;
byte sac_1 = 0; 
byte sac_2 = 0;  
byte tat = 0; //biến giúp khi rút sạc thì tắt - Turn off the power when not charging
byte EP_1lan1 = 0;  
byte EP_1lan2 = 0;  
byte EP_1lan3 = 0; 
byte EP_1lan4 = 0;  
byte EP_1lan5 = 0;
byte hieu_so_bd = 0; 
byte EP_1lan1_khoangcach = 0;  
byte EP_1lan2_khoangcach = 0;  
byte EP_1lan3_khoangcach = 0;
byte dk_kc = 0;
byte cau_hinh_kc = 0;  
int dovolt_out = 0;
int dovolt_pin = 0; 
float volt_pin = 0;
unsigned long pe_rung = 0;
unsigned long pe_rung_cai_1 = 0;  
unsigned long pe_rung_cai_2 = 0; 
unsigned long pe_rung_ut_1 = 0;  
unsigned long pe_rung_ut_2 = 0;
unsigned long pe_loa1 = 0;  
unsigned long pe_loa2 = 0; 
unsigned long pe_nhanli = 0;
unsigned long pe_nhanli_12 = 0;  
unsigned long pe_nhanli_11 = 0;
unsigned long pe11 = 0;  
unsigned long pe12 = 0;
unsigned long pe11_sac = 0; 
unsigned long pe12_sac = 0;
unsigned long pe_volt_battery = 0;     
unsigned long thoi_gian = 0; // biến đo thời gian - Time variable
unsigned long khoang_cach = 0; // biến lưu khoảng cách - Distance variable
unsigned long khoang_cach_bao_dong = 0; 
unsigned long tong_khoang_cach = 0; 
unsigned long so_lan_do = 0;
unsigned long hieu_so = 0;
unsigned long pe_hieu_so = 0;
  
int GT_button = 0;
int GT_button_000 = 0;
int GT_button_cong_12_000 = 0; 
int GT_button_tru_11_000 = 0;  
int time_x = 0;
int GT_button_cong_12 = 0; //+
int GT_button_tru_11 = 0;  //-  
int do_rung = 0; //độ rung mạnh 
int do_am = 0; //độ to của âm 
int n_khoang_cach = 200; 
void tien_sacpin (unsigned long giay)
{ 
 unsigned long peham_sac = millis(); 
 while((millis() - peham_sac <= giay) && (dovolt_out >= 650)){
    //đo volt ngoài 
    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);
    //Serial.println(dovolt_out);                     
    //nháy đèn
    if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 150)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0;}  
    if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 150)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; } 
    //sạc 1000ms nghỉ 100ms(or 1000ms/500ms), giảm nhiệt độ(or 1000ms/500ms)
    if((sac_1 == 0) && (millis() - pe12_sac >= 100)){pe11_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); sac_1 = 1; sac_2 = 0;}  
    if((sac_2 == 0) && (millis() - pe11_sac >= 1000)){pe12_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,LOW); sac_2 = 1; sac_1 = 0; } 
    
    //2 button + -
    GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
    GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
    //nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động
    if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
     { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
     pe_nhanli_12 = millis();       
     }
    if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
     { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
     pe_nhanli_11 = millis();       
     }
     //thoát khỏi vòng while khi ấn 2 nút + - , sau đó vào ngay chế độ báo động
     //if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)){khoa_bao_dong = 1; tat = 0;}   
      
 }
}
void tien_sacpin_nghi (unsigned long giay)
{ 
 unsigned long peham_sac = millis(); 
 while((millis() - peham_sac <= giay) && (dovolt_out >= 650)){
    //đo volt ngoài 
    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);                     
    //nháy đèn
    if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 100)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; }  
    if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 3000)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; } 
    
    //2 button + -
    GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
    GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
    //nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động
    if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
     { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
     pe_nhanli_12 = millis();       
     }
    if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
     { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
     pe_nhanli_11 = millis();       
     }
     //thoát khỏi vòng while khi ấn 2 nút + - , sau đó vào ngay chế độ báo động
     //if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)){khoa_bao_dong = 1; tat = 0;}   
    
 }
} 
void setup()
{
  pinMode(mosfet_9,OUTPUT);
  digitalWrite(mosfet_9,HIGH);
  
  Serial.begin(9600);   // giao tiếp Serial với baudrate 9600
  pinMode(trig,OUTPUT);  // chân trig sẽ phát tín hiệu
  pinMode(coi_chip_5,OUTPUT);
  pinMode(ngon_tay_cai_6,OUTPUT);
  //pinMode(ngon_tay_ut_3,OUTPUT);
  pinMode(chan_sac_8,OUTPUT);
  pinMode(led_4,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);  // chân echo sẽ nhận tín hiệu
  pinMode(button_10,INPUT);
  pinMode(button_tru_11,INPUT);
  pinMode(button_cong_12,INPUT);
  pinMode(volt_cam_sac_A2,INPUT);  
  pinMode(do_volt_pin_A3,INPUT);
  
  delay(6000);
   
  che_do_rung = EEPROM.read(6);
  delay(100);
  if((che_do_rung != 1) && (che_do_rung != 0)){delay(1000); EEPROM.write(6, 0); delay(1000); che_do_rung = EEPROM.read(6);}   //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
  
  EP_1lan1 = EEPROM.read(31);  
  EP_1lan2 = EEPROM.read(32);
  EP_1lan3 = EEPROM.read(33);
  EP_1lan4 = EEPROM.read(34);
  EP_1lan5 = EEPROM.read(35);
  delay(100);
  if((EP_1lan1 != 111) or (EP_1lan2 != 112) or (EP_1lan3 != 113) or (EP_1lan4 != 114) or (EP_1lan5 != 115)){           //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
   delay(50); EEPROM.write(12, 0); delay(50); EEPROM.write(12, 150); 
   delay(50); EEPROM.write(18, 0); delay(50); EEPROM.write(18, 155); 
   delay(50); EEPROM.write(31, 0); delay(20); EEPROM.write(32, 0); delay(20); EEPROM.write(33, 0); delay(20); EEPROM.write(34, 0); delay(20); EEPROM.write(35, 0); 
   delay(50); EEPROM.write(31, 111); delay(20); EEPROM.write(32, 112); delay(20); EEPROM.write(33, 113); delay(20); EEPROM.write(34, 114); delay(20); EEPROM.write(35, 115); 
   delay(50);
   }
   
  do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
  do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
  
  EP_1lan1_khoangcach = EEPROM.read(54);  
  EP_1lan2_khoangcach = EEPROM.read(55);
  EP_1lan3_khoangcach = EEPROM.read(56);
  delay(20);
  if((EP_1lan1_khoangcach != 111) or (EP_1lan2_khoangcach != 112) or (EP_1lan3_khoangcach != 113))
    {
    delay(20); EEPROM.write(39, 0);
    delay(20); EEPROM.write(54, 0); delay(20); EEPROM.write(55, 0); delay(20); EEPROM.write(56, 0); 
    delay(20); EEPROM.write(54, 111); delay(20); EEPROM.write(55, 112); delay(20); EEPROM.write(56, 113); delay(20);
     }
  dk_kc = EEPROM.read(39);
  delay(20);
  n_khoang_cach = n_khoang_cach + (dk_kc * 50);
}
 
void loop()
{ 
 //Measure battery voltage every minute, If the battery voltage is less than 3.6v then power off
 //đo điện áp pin mỗi phút, nếu áp nhỏ hơn 3.47v(tức 3.6v) thì tắt thiết bị, để bảo vệ pin và đảm bảo cho thiết bị hoạt động chính xác
 if(millis() - pe_volt_battery >= 60000){
                  pe_volt_battery = millis();
                  digitalWrite(led_4,LOW);
                  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); 
                  //analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
                  delay(30); 
                  analogWrite(coi_chip_5,0);
                  delay(200);
                  
                  dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);
                  volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0;
                  Serial.println(volt_pin);
                  if(volt_pin <= 3.45){digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}                                  
    }
 
//đo analog_volt ngoài - Check whether the charger is charging or not 
 dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);                     
 
 //Serial.println(dovolt_out);
 //Serial.println(volt_pin);
 
//chế độ sạc pin - Battery charging mode
 if(dovolt_out >= 650){tat = 1; //biến giúp khi rút sạc thì tắt - "tat = 1: Turn off the power when not charging"            
            digitalWrite(coi_chip_5,LOW);
            analogWrite(ngon_tay_cai_6,0);
            //analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);            
            while(tat == 1){                    
                    digitalWrite(led_4,LOW);  
                    digitalWrite(chan_sac_8,LOW);  
                    delay(1000);
 
                    //đo volt ngoài - Check whether the charger is charging or not 
                    dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2); 
                    Serial.println(dovolt_out);                     
                    if(dovolt_out < 650){digitalWrite(mosfet_9,LOW);delay(5000);}
                     else{digitalWrite(mosfet_9,HIGH);}
                    //đo volt pin - Measure the battery voltage 
  
                    dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);                     
                    volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0; 
                    Serial.println("pin_1");
                    Serial.println(volt_pin);
                    Serial.println("pin_2");
                    if(volt_pin <= 4.07){ digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); delay(2000); tien_sacpin(58000); } //trừ đi áp hao hụt 0.13v do mosfet
                     else{tien_sacpin_nghi(300000);}
                   
                    }
             }
  if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 500)){ digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; pe11 = millis(); }  
  if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 500)){ digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; pe12 = millis(); }
//chế độ không sạc pin - No battery charging mode 
if(dovolt_out < 650){
                        
 GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
 GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
//nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ cấu hình khoảng cách
 if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)  
   { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;               
    pe_nhanli_12 = millis();       
   }
 if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000) 
   { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;               
    pe_nhanli_11 = millis();       
   }
//vào chế độ cấu hình khoảng cách 
 cau_hinh_kc = 0;    
 if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000))
  {
  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); 
  //analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
  digitalWrite(led_4,HIGH);
  for(int i = 0; i < 3; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(1000); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);} delay(2000); 
  
  while(cau_hinh_kc == 0){
                          
   GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
   GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
   
   GT_button = digitalRead(button_10);
   if(GT_button == 1){cau_hinh_kc = 1; delay(1000);}
  //nhấn nốt " + " để tăng cấu hình khoảng cách 
   if((GT_button_cong_12 == 1) && (khong_lap_12 == 0)){ 
                              dk_kc = EEPROM.read(39); khong_lap_12 = 1; sau_tha_nut_12 = 1; 
                              if(dk_kc == 0){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 1); delay(5); n_khoang_cach = 250;
                               for(int i = 0; i < 1; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}
                              if(dk_kc == 1){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 2); delay(5); n_khoang_cach = 300;
                               for(int i = 0; i < 2; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}
                              if(dk_kc == 2){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 3); delay(5); n_khoang_cach = 350;
                               for(int i = 0; i < 3; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}
                              if(dk_kc == 3){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 4); delay(5); n_khoang_cach = 400;
                               for(int i = 0; i < 4; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}
                              if(dk_kc == 4){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 5); delay(5); n_khoang_cach = 450;
                               for(int i = 0; i < 5; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}
                              if(dk_kc == 5){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 6); delay(5); n_khoang_cach = 500;
                               for(int i = 0; i < 6; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}}                                                                                                         
                            }
   if((GT_button_cong_12 == 0) && (sau_tha_nut_12 == 1)){khong_lap_12 = 0; sau_tha_nut_12 = 0;}
              
  //nhấn nốt " - " để giảm cấu hình khoảng cách
   if((GT_button_tru_11 == 1) && (khong_lap_11 == 0)){ 
                             dk_kc = EEPROM.read(39); khong_lap_11 = 1; sau_tha_nut_11 = 1; 
                             if(dk_kc == 6){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 5); delay(5); n_khoang_cach = 450;
                               for(int i = 0; i < 5; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}} 
                             if(dk_kc == 5){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 4); delay(5); n_khoang_cach = 400;
                               for(int i = 0; i < 4; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}} 
                             if(dk_kc == 4){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 3); delay(5); n_khoang_cach = 350;
                               for(int i = 0; i < 3; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}} 
                             if(dk_kc == 3){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 2); delay(5); n_khoang_cach = 300;
                               for(int i = 0; i < 2; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}} 
                             if(dk_kc == 2){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 1); delay(5); n_khoang_cach = 250;
                               for(int i = 0; i < 1; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(600); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);}} 
                             if(dk_kc == 1){delay(5); EEPROM.write(39, 0); delay(10); EEPROM.write(39, 0); delay(5); n_khoang_cach = 200;}                                                                           
                            }
   if((GT_button_tru_11 == 0) && (sau_tha_nut_11 == 1)){khong_lap_11 = 0; sau_tha_nut_11 = 0;} 
            
              } 
   
  }
 
 //nhấn nốt " + " để tăng rung hoặc tăng âm thanh - Press " + " to increase motor power or sound strength 
 if((GT_button_cong_12 == 1) && (khong_lap_12 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_12 = 1; sau_tha_nut_12 = 1; 
                            if((do_rung <= 240) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung + 10);}
                            if((do_am <= 245) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am + 10);} 
                            
                            delay(5);
                            do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
                            do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
                            //Serial.println(do_am);
                            }
 if((GT_button_cong_12 == 0) && (sau_tha_nut_12 == 1)){khong_lap_12 = 0; sau_tha_nut_12 = 0;}
 //nhấn nốt " - " để giảm rung hoặc giảm âm thanh - Press " - " to decrease motor power or sound strength
 if((GT_button_tru_11 == 1) && (khong_lap_11 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_11 = 1; sau_tha_nut_11 = 1; 
                            if((do_rung >= 70) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung - 10);}
                            if((do_am >= 15) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am - 10);} 
                            
                            delay(5);
                            do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
                            do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
                            }
 if((GT_button_tru_11 == 0) && (sau_tha_nut_11 == 1)){khong_lap_11 = 0; sau_tha_nut_11 = 0;}
 //nhấn lỳ 3s để tắt nguồn - Hold down for 3 seconds to turn off  
   GT_button = digitalRead(button_10);   
 if (GT_button != GT_button_000) 
   { GT_button_000 = GT_button;               
    pe_nhanli = millis();       
   }
 if ((GT_button == 1) && (millis() - pe_nhanli > 3000)){analogWrite(coi_chip_5,do_am); digitalWrite(led_4,HIGH); 
                             analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); delay(500); analogWrite(coi_chip_5,0);
                             delay(2500); digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(60000);}
 //nhấn nhanh để chuyển đỗi gữa loa và rung, Đọc trạng thái button để bật loa hoặc bật rung - Quick click to switch speakers and vibrate
 GT_button = digitalRead(button_10);  
  
 if((GT_button == 1) && (khong_lap == 0)){ khong_lap = 1; sau_tha_nut = 1; } 
 
 if((GT_button == 0) && (sau_tha_nut == 1)){sau_tha_nut = 0; khong_lap = 0; che_do_rung = EEPROM.read(6);delay(10);
                      if(che_do_rung == 1){delay(50); EEPROM.write(6, 0); delay(50);}
                       else{delay(50); EEPROM.write(6, 1); delay(50); }
                       che_do_rung = EEPROM.read(6); }
  /* Phát xung từ chân trig */
  delay(50); //delay tránh nhiễu sóng siêu âm
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
  /* Tính toán thời gian */ // - Calculate time 
  thoi_gian = pulseIn(echo,HIGH);
  // Tính khoảng cách đến vật. - Calculate the distance to the object
  khoang_cach = int(thoi_gian/2/29.412);
  
  //Serial.print(khoang_cach);
  //Serial.println("cm");
  //if(khoang_cach <= 130)             {rung_cai = 1; rung_ut = 0; pe_rung = millis();}
  //if((khoang_cach > 130) && (khoang_cach <= n_khoang_cach)){rung_cai = 0; rung_ut = 1; pe_rung = millis();}
  // else{if(millis() - pe_rung >= 1000){rung_cai = 0; rung_ut = 0;}}
//chế độ rung ngón tay - finger vibration mode
if(che_do_rung == 0){
  if(millis() - pe_loa1 >= 50){analogWrite(coi_chip_5,0);}
  if(khoang_cach <= n_khoang_cach){ time_x = (4 * khoang_cach);
              if((rung_cai_1 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_2 >= time_x)){pe_rung_cai_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); rung_cai_1 = 1; rung_cai_2 = 0; }  
              if((rung_cai_2 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_1 >= 100))  {pe_rung_cai_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); rung_cai_2 = 1; rung_cai_1 = 0; }
   }
   else{analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); }
   
  // rung nhẹ ngón tay cái - Motor vibration on the thumb
  //if(rung_cai == 1){if((rung_cai_1 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_2 >= 100)){pe_rung_cai_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); rung_cai_1 = 1; rung_cai_2 = 0;}  //rung có nhịp
  //         if((rung_cai_2 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_1 >= 300)){pe_rung_cai_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); rung_cai_2 = 1; rung_cai_1 = 0; }
  // }
  // else{analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); } 
  
  // rung nhẹ ngón tay út - Vibration motor on the little finger 
  //if(rung_ut == 1){if((rung_ut_1 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_2 >= 100)){pe_rung_ut_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,do_rung); rung_ut_1 = 1; rung_ut_2 = 0; }  //rung có nhịp - Vibration motor feel comfortable
  //         if((rung_ut_2 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_1 >= 300)){pe_rung_ut_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); rung_ut_2 = 1; rung_ut_1 = 0; }
  // }
  // else{analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); }
  }
//chế độ phát loa, nháy loa nhanh dần khi khoảng cách giảm dần - Sound mode
 else{
  analogWrite(ngon_tay_cai_6,0);
  //analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
  if(khoang_cach <= n_khoang_cach){ time_x = (2 * khoang_cach) + (khoang_cach / 2);
              if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= time_x)){pe_loa1 = millis();analogWrite(coi_chip_5,do_am); loa1 = 1; loa2 = 0; }  
              if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 50))  {pe_loa2 = millis();analogWrite(coi_chip_5,0); loa2 = 1; loa1 = 0; }
   }
   else{if(millis() - pe_loa1 >= 30){analogWrite(coi_chip_5,0);}}
  //nháy loa nhanh khi khoảng cách đến vật khoảng 1m
  //if(rung_cai == 1){ if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 60)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}  
  //          if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 60)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
  //nháy loa chậm khi khoảng cách đến vật từ 1m đến 2.8m
  //if(rung_ut == 1) { if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 500)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}  
  //          if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 80)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
  //
  //if((rung_cai == 0) && (rung_ut == 0)){if(millis() - pe_loa1 >= 60){digitalWrite(coi_chip_10,LOW);}}
    
  }                  
 }
 
}

Discussions